این ۵ رسم زنان با حجاب دوران

این ۵ رسم زنان با حجاب دوران جاهلیت را بی‌حجاب کرد

گفته می شود که شعر، دیوان عرب است؛ یعنی انعکاس دهنده رفتارهای اجتماعی جامعه عرب است. اعراب علاقه و اهتمام بسیاری بر سرودن شعر داشتند. به طوری که می توان در اشعار آن ها تمام جزییات و حوادث زندگی شاعر از روحیات شخصی تا حوادثی که برای افراد قبیله و جامع...

ادامه مطلب